כתיבת קונפיגורציות של Terraform

השתמש ב locals כדי לציין תלות מפורשת בין משאבים

דרך מעולה לתת רמז ל Terraform שיש למחוק כמה משאבים לפני משאבים אחרים. גם כאשר אין תלות ישירה בקונפיגורציה.

https://raw.githubusercontent.com/antonbabenko/terraform-best-practices/master/snippets/locals.tf

Terraform 0.12 - ארגומנטים נדרשים לעומת אופציונליים

 1. Required argument index_document must be set, if var.website is not an empty map.

 2. Optional argument error_document can be omitted.

main.tf
variable "website" {
 type  = map(string)
 default = {}
}

resource "aws_s3_bucket" "this" {
 # omitted...

 dynamic "website" {
  for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]

  content {
   index_document = website.value.index_document
   error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
  }
 }
}
terraform.tfvars
website = {
 index_document = "index.html"
}

Last updated