ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವೂ ಇದೆ.

ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ - https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices-workshop

Last updated