Γράφοντας ρυθμίσεις για την Τerraform

Χρησιμοποιήστε locals για να καθορίσετε ρητές εξαρτήσεις μεταξύ πόρων

Χρήσιμος τρόπος για να δώσετε μια υπόδειξη στην Terraform ότι κάποιοι πόροι πρέπει να διαγραφούν πριν, ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεση εξάρτηση στις ρυθμίσεις της Terraform.

https://raw.githubusercontent.com/antonbabenko/terraform-best-practices/master/snippets/locals.tf

Terraform 0.12 - Απαιτούμενα εναντίον Προαιρετικών ορισμάτων

 1. Το Απαιτούμενο όρισμα index_document πρέπει να οριστεί, αν το var.website δεν είναι ένα κενό map.

 2. Το προαιρετικό όρισμα error_document μπορεί να παραληφθεί.

main.tf
variable "website" {
 type  = map(string)
 default = {}
}

resource "aws_s3_bucket" "this" {
 # omitted...

 dynamic "website" {
  for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]

  content {
   index_document = website.value.index_document
   error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
  }
 }
}
terraform.tfvars
website = {
 index_document = "index.html"
}

Last updated