ಟೆರ್ರಾಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಫಿಗುರೇಶನ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು locals(ಲೋಕಲ್ಸ್)ಅನ್ನು ಬಳಸಿ

ಟೆರ್ರಾಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಫಿಗುರೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಮಾರ್ಗ.

https://raw.githubusercontent.com/antonbabenko/terraform-best-practices/master/snippets/locals.tf

ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ 0.12 - ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

 1. var.websiteಖಾಲಿ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ,ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್t index_documentಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.

 2. ಐಚ್ಛಿಕ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ error_document ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು.

main.tf
variable "website" {
 type  = map(string)
 default = {}
}

resource "aws_s3_bucket" "this" {
 # omitted...

 dynamic "website" {
  for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]

  content {
   index_document = website.value.index_document
   error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
  }
 }
}
terraform.tfvars
website = {
 index_document = "index.html"
}

Last updated