Pisanie konfiguracji Terraform

Użyj zmiennych lokalnych (locals), aby określić jawne zależności między zasobami

Przydatny sposób na wskazanie Terraform, że niektóre zasoby powinny zostać usunięte wcześniej, nawet jeśli nie ma bezpośredniej zależności w konfiguracjach.

https://raw.githubusercontent.com/antonbabenko/terraform-best-practices/master/snippets/locals.tf

Terraform 0.12 - argumenty wymagane vs opcjonalne

 1. Wymagany argument index_document musi być ustawiony, jeśli var.website nie jest pustą mapą.

 2. Opcjonalny argument error_document można pominąć.

main.tf
variable "website" {
 type  = map(string)
 default = {}
}

resource "aws_s3_bucket" "this" {
 # pomijamy...

 dynamic "website" {
  for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]

  content {
   index_document = website.value.index_document
   error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
  }
 }
}
terraform.tfvars
website = {
 index_document = "index.html"
}

Last updated