Terraform Konfigürasyonu Yazma

Kaynaklar arasındaki açık bağımlılıkları belirtmek için locals kullanın

Terraform konfigürasyonlarında doğrudan bağımlılık olmasa bile bazı kaynakların daha önce silinmesi gerektiğine dair Terraform'a bir ipucu vermenin yararlı yolu.

Terraform 0.12 - Zorunlu Zorunlu(Requiered) vs. Opsiyonel(Optional) Argümanlar

  1. 1.
    var.website boş bir map değilse, zorunlu argüman index_document ayarlanmalıdır.
  2. 2.
    İsteğe bağlı argüman error_document göz ardı edilebilir
main.tf
variable "website" {
type = map(string)
default = {}
}
resource "aws_s3_bucket" "this" {
# omitted...
dynamic "website" {
for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]
content {
index_document = website.value.index_document
error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
}
}
}
terraform.tfvars
website = {
index_document = "index.html"
}
Last modified 11d ago
Export as PDF
Copy link
Edit on GitHub
On this page
Kaynaklar arasındaki açık bağımlılıkları belirtmek için locals kullanın
Terraform 0.12 - Zorunlu Zorunlu(Requiered) vs. Opsiyonel(Optional) Argümanlar