Konwencje nazewnictwa

Podstawowe zasady

Nie ma powodu, aby nie przestrzegać przynajmniej poniższych zasad :)

Pamiętaj, że rzeczywiste zasoby często mają ograniczenia w dopuszczalnym nazewnictwie. Niektóre zasoby, na przykład nie mogą zawierać myślników. Inne zaś muszą być napisane z wykorzystaniem camelCase. Konwencje zawarte w tej książce odnoszą się tylko do samych nazw Terraform.

 1. Wszędzie używaj _ (podkreślenia) zamiast - (myślnika) (nazwy zasobów, nazwy źródeł danych, nazwy zmiennych, dane wyjściowe itp.).

 2. Staraj się używać małych liter i cyfr (nawet jeśli obsługiwany jest kod UTF-8).

Zasoby i źródła danych

 1. Nie powtarzaj typu zasobu w nazwie zasobu (ani częściowo, ani całkowicie):

  resource "aws_route_table" "public" {}

  resource "aws_route_table" "public_route_table" {}

  resource "aws_route_table" "public_aws_route_table" {}

 2. Nazwa zasobu powinna nazywać się this, jeśli nie ma bardziej opisowej i ogólnej nazwy, lub jeśli moduł zasobów tworzy pojedynczy zasób tego typu (np. w module AWS VPC jest pojedynczy zasób typu aws_nat_gateway i wiele zasobów typu aws_route_table, więc aws_nat_gateway powinien nazywać się this, a aws_route_table powinny być nazwane opisowe - jak private, public, database.

 3. Nazwy zawsze powinny być rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

 4. Używaj - wewnątrz wartości argumentów oraz w miejscach, w których wartość będą odczytywane przez człowiekowa (np. wewnątrz nazwy DNS instancji RDS).

 5. Argumenty count lub for_each umieszczaj wewnątrz bloku zasobu lub źródła danych jako pierwszy argument u góry i oddzielaj go znakiem nowej linii.

 6. Argument tags, jeśli jest obsługiwany przez zasób, umieszczaj jako ostatni , po którym następuje depend_on i lifecycle, jeśli to konieczne. Wszystkie te elementy powinny być oddzielone pojedynczym pustym wierszem.

 7. Używając warunków logicznych przy argumencie count lub for_each stosuj wartości logiczne zamiast porównywania długości ciągu czy innych wyrażeń.

Przykładowy kod zasobu (resource)

Użycie count / for_each

main.tf
resource "aws_route_table" "public" {
 count = 2

 vpc_id = "vpc-12345678"
 # ... w celu uproszczenia pomijamy pozostałe argumenty
}

resource "aws_route_table" "private" {
 for_each = toset(["one", "two"])

 vpc_id = "vpc-12345678"
 # ... w celu uproszczenia pomijamy pozostałe argumenty
}
main.tf
resource "aws_route_table" "public" {
 vpc_id = "vpc-12345678"
 count = 2

 # ... w celu uproszczenia pomijamy pozostałe argumenty
}

Umiejscowienie tags

main.tf
resource "aws_nat_gateway" "this" {
 count = 2

 allocation_id = "..."
 subnet_id   = "..."

 tags = {
  Name = "..."
 }

 depends_on = [aws_internet_gateway.this]

 lifecycle {
  create_before_destroy = true
 }
}  
main.tf
resource "aws_nat_gateway" "this" {
 count = 2

 tags = "..."

 depends_on = [aws_internet_gateway.this]

 lifecycle {
  create_before_destroy = true
 }

 allocation_id = "..."
 subnet_id   = "..."
}

Warunki w count

outputs.tf
resource "aws_nat_gateway" "that" {  # Best
 count = var.create_public_subnets ? 1 : 0
}

resource "aws_nat_gateway" "this" {  # Good
 count = length(var.public_subnets) > 0 ? 1 : 0
}

Zmienne

 1. Nie próbuj na nowo wymyślać koła w modułach zasobów: użyj nazwy (name), opisu (description) i wartości domyślnej (default) dla zmiennych zgodnie z definicją w sekcji „Odniesienie do argumentów” ("Argument Reference") dla zasobu, z którym pracujesz.

 2. Obsługa walidacji w zmiennych jest raczej ograniczona (np. brak dostępu do innych zmiennych lub wyszukiwania). Zawczasu planuj odpowiednie użycie, ponieważ w wielu przypadkach funkcja walidacji jest bezużyteczna.

 3. Używaj liczby mnogiej w nazwie zmiennej, gdy jest ona listą (list(...)) lub mapą (map(...)) .

 4. Uporządkuj klucze w bloku zmiennych w następujący sposób: opis (description), typ (type), wartość domyślna (default), walidacja (validation).

 5. Zawsze dołączaj opis (description) do wszystkich zmiennych, nawet jeśli uważasz, że jest to oczywiste (przyda się w przyszłości).

 6. Używaj prostych typów (number, string, list(...), map(...), any) zamiast określonego typu, takiego jak object(), chyba że musisz mieć ścisłą kontrolę nad każdym elementem.

 7. Użyj określonych typów, np. map(map(string)) jeśli wszystkie elementy mapy mają ten sam typ (np. string ) lub mogą być na niego przekonwertowane (np. typ number można przekonwertować na string).

 8. Użyj any, aby ominąć walidację typu, gdy chcesz obsłużyć różne typy..

 9. Wartość {} to czasami mapa, a czasami obiekt. Użyj tomap(...), aby stworzyć mapę, ponieważ nie ma możliwości stworzenia obiektu.

Dane wyjściowe

Spraw, aby dane wyjściowe były spójne i zrozumiałe poza zakresem użycia (scope) (gdy użytkownik korzysta z modułu, powinno być oczywiste, jaki jest typ i atrybut zwracanej wartości).

 1. Nazwa danych wyjściowych powinna opisywać właściwość, którą zawiera, i być bardziej ścisła niż standardowo.

 2. Dobra struktura nazwy wyjścia wygląda tak: {name}_{type}_{attribute} , gdzie:

  1. {name} to nazwa zasobu lub źródła danych bez prefiksu dostawcy. {name} dla aws_subnet to subnet, a dla aws_vpc to vpc.

  2. {type} to rodzaj źródła zasobów.

  3. {attribute} to zwracany atrybut

 3. Jeśli zwracana jest wartość z funkcjami interpolacji i wieloma zasobami, {name} i {type} powinny być jak najbardziej ogólne (należy unikać prefiksu this). Zobacz przykłady.

 4. Jeśli zwracana wartość jest listą, powinna mieć nazwę w liczbie mnogiej. Zobacz przykłady.

 5. Zawsze dołączaj opis (description) danych wyjściowych, nawet jeśli uważasz, że jest to oczywiste.

 6. Unikaj użycia sensitive, chyba że w pełni kontrolujesz użycie tego wyjścia (danych wyjściowych) we wszystkich miejscach i we wszystkich modułach.

 7. Stosuj try() (dostępne od Terraform 0.13) zamiast element(concat(...)) (podejście starsze dla wersji przed 0.13)

Przykłady poprawnego output

Zwróć co najwyżej jeden identyfikator security_group:

outputs.tf
output "security_group_id" {
 description = "The ID of the security group"
 value    = try(aws_security_group.this[0].id, aws_security_group.name_prefix[0].id, "")
}

W przypadku posiadania wielu zasobów tego samego typu, należy unikać this w nazwie wyjścia:

outputs.tf
output "this_security_group_id" {
 description = "The ID of the security group"
 value    = element(concat(coalescelist(aws_security_group.this.*.id, aws_security_group.web.*.id), [""]), 0)
}

Użyj nazwy w liczbie mnogiej, jeśli wartością zwracaną jest lista

outputs.tf
output "rds_cluster_instance_endpoints" {
 description = "A list of all cluster instance endpoints"
 value    = aws_rds_cluster_instance.this.*.endpoint
}

Last updated